Historikk

Skomrak Hovedgård – På historisk grunn
Rosfjord Hyttepark ligger i Skomrak. Her har det bodd folk i flere tusen år, noe funn etter steinalderbosettinger viser. Det er bl.a gjort funn av flint, bryne og kokegroper. Området har en stor mengde kulturminner.

I 1772 ble gården Skomrak et gjestgiveri og hadde sin storhetstid de neste 80 årene, med bl.a framvekst av et handelshus. Virksomheten ble drevet av Skomrakfamilien i tre generasjoner. Det gikk veiforbindelse til de sentrale deler av bygda, og det ble bygd en lang pir slik at større fartøy kunne legge til lengre ute i fjorden. Handelshuset hadde også egne frakteskuter og store varelagre ved sjøen. Skomrak Hovedgård er nå vernet.

Mølleveien
Mølleveien gikk tidligere til mølla ved gården Skomrak, men stopper i dag ved utkanten av området mellom bygdeborgen og fylkesveien. Veien fortsetter på nordsiden av Berfallåsen og er stedvis bygd opp av steiner. Mølleveien skal bevares som et landskapselement og turvei gjennom feltet og videre opp til Berfallåsen.

Del